Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen.

1.1
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Vormvanleven: Opdrachtnemer voor het verlenen van -niet erotische en niet medische- (massage)diensten aan particulieren of instellingen en bedrijven. Cliënt : Opdrachtgever voor het aanvragen en aanvaarden van diensten uitgevoerd door Vormvanleven. Deze cliënt kan handelen in uitoefening van zijn/haar beroep/functie of als zijnde een particulier die een (massage) opdracht door Vormvanleven wil laten uitvoeren. Opdracht : Het ten gunste van de cliënte(n) leveren van diensten met daarbij benodigde informatie zoals weergegeven op de website www.vormvanleven.nl Overeenkomst : De aanvaarding van de/een opdracht van cliënt door Vormvanleven Bezoeker : Een derde die handelt in uitoefening van zijn/haar beroep of functie of als particulier; en de website van Vormvanleven bezoekt via internet. Partijen : Gezamenlijk aanduiden van cliënt en Vormvanleven.

1.2
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gemaakt tussen/met ondernemingen, instellingen of particulieren en Vormvanleven.

1.3
Alle opdrachten worden uitgevoerd met bekendmaking van algemene voorwaarden en onder uitvoering van de algemene voorwaarden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en per email of schriftelijk bevestigd door Vormvanleven.

1.4
Er kan alleen een aanvaarding van een overeenkomst tussen partijen en uitvoering van een opdracht door Vormvanleven plaatsvinden; indien door cliënt is aangegeven akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

1.5
Indien er t.a.v. bepaalde bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen , afwijkingen zijn overeengekomen; dan blijven de algemene voorwaarden voor al het overige van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden enkel voor overeengekomen opdracht en alleen indien deze schriftelijk worden bevestigd door Vormvanleven.

1.6
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door partijen te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortkomende verbintenissen, dit met uitsluiting van andere voorwaarden die door partijen schriftelijk overeengekomen zijn. (zie 1.5)

Artikel 2. Offertes en Betalingen 

2.1
Alle aanbiedingen of verzoeken om informatie hetzij telefonisch hetzij schriftelijk per email of post verstrekt aan (mogelijke) cliënten; zijn vrijblijvend en blijven tot 14 dagen na dagtekening v.h. aanbod/verzoek geldig.

2.2
Prijzen, aanbiedingen en/of offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven diensten of informatie verzoeken.

2.3
Alle door Vormvanleven opgegeven prijzen zijn inclusief 21% BTW.

2.4
Toevoegingen en/of wijzigingen wat betreft tarieven zijn voorbehouden aan Vormvanleven. Indien van toepassing zullen deze worden aangegeven op de website of tijdens het sluiten van overeenkomst tussen partijen.

2.5
Annulering van een behandeling/opdracht is tot 24 uur voor aanvang, telefonisch of per e-mail, mogelijk. Hierna worden de kosten in rekening gebracht van de gevraagde behandeling.

2.6
Bij niet-contante betaling is de betalingstermijn twee weken. Na deze termijn zal Vormvanleven de cliënt een herinnering doen toekomen met een nieuwe betalingstermijn en aankondiging van mogelijke administratiekosten. Na deze tweede termijn volgt een herinnering waarbij extra administratiekosten in rekening worden gebracht. Als ook hier geen gevolg aan wordt gegeven wordt de incasso in handen gegeven van een Gerechtsdeurwaarder.

Artikel 3 Opdrachten en Uitvoering.

3.1
Vormvanleven verricht geen erotische (massage)diensten of medische (massage)diensten.

3.2
Opdracht wordt door cliënt aan opdrachtnemer verstrekt. Door het plaatsen ervan doet cliënt afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst zoals bedoeld in art. 6:265 BW alsmede in alle andere artikelen wat dat betreft.

3.3
Annulering van een opdracht kan door cliënt geschieden op de volgende wijze: – telefonisch op telefoonnummer van Vormvanleven – per email via e-mailadres van Vormvanleven. Voor voorwaarden wat betreft annulering en eventuele restitutie van het reeds voldane/verschuldigde tarief zie: 2.5

3.3 A
Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling (telefonisch) door of namens cliënt aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave of aannemen van de opdracht gerekend was, worden aan cliënt in rekening gebracht.

3.3 B
Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling (telefonisch) door of namens cliënt aangebracht, die lagere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave of het aannemen van de opdracht gerekend was, worden niet gerestitueerd.

3.4
Vormvanleven behoudt zich het recht de opdracht op locatie te annuleren indien er naar inzicht van opdrachtnemer sprake is van een locatie die: – onveilig is – bedreigend is – er sprake is van een onhygiënische situatie – anderszins het uitvoeren van de opdracht en/of het wel voelen en welbevinden van de Vormvanlevenn belemmert of negatief beïnvloedt. In dit geval geschiedt er geen restitutie van het voldane tarief.

3.5
Cliënt dient zich te allen tijde behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. In geval van herhaaldelijk onbehoorlijk gedrag heeft Vormvanleven het recht cliënt(en) behandeling voor onbepaalde tijd te ontzeggen. Er vindt in bovengenoemde situatie geen restitutie van gedane betaling(en) plaats.

3.6
De datum van uitvoering van de opdracht wordt door Vormvanleven in overleg met de cliënt bepaald en besproken.

3.7
De cliënt dient tijdig aanwezig te zijn op de overeengekomen locatie en tijdstip.

3.8
In geval van annulering van (massage)opdracht aan de zijde van Vormvanleven; verplicht Vormvanleven zich tot het tot stand komen van een nieuwe overeenkomst wat betreft data en tijd(en) zodat overeengekomen dienst(en) tot beider tevredenheid geleverd kunnen worden.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

4.1
Vormvanleven draagt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor enig letsel of schade, hoe ook benoemd en door welke oorzaak dan ook ontstaan.

4.2
Aansprakelijkheid van Vormvanleven zal voor zover mogelijk zo veel mogelijk worden gedekt door haar aansprakelijkheidsverzekering maar is beperkt tot het bedrag en afhankelijk van door verzekeraar gedane uitkering.

4.3
Vormvanleven heeft het recht van cliënt(en) schadevergoeding te eisen indien er door cliënt of aan cliënt verwante personen (huisgenoten, familieleden of anderszins) beschadiging plaatsvindt van huisraad/inboedel, massagetafel/massagebenodigdheden, auto (op locatie) of andere zaken die toebehoren aan Vormvanleven.

Artikel 5 Geheimhouding en privacy

5.1 A
Vormvanleven verplicht zich tot het houden van een zgn. “beroepsgeheim”. Dit betekent dat er geen informatie aan derden zal worden verstrekt t.a.v.: • persoonsgebonden informatie (naam, adres etcetera) • informatie wat betreft te leveren diensten/ uit te voeren/ afgesproken opdrachten • informatie wat betreft geleverde diensten/ uitgevoerde / afgesproken opdrachten. Vormvanleven behandelt alle door cliënt beschikbaar gestelde en vertrouwelijke informatie volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

5.1 B
Vormvanleven verplicht zich tot het houden van een zgn. “beroepsgeheim” t.a.v. alle vertrouwelijke informatie door cliënt(en) medegedeeld tijdens opdracht(en).

5.1 C
Onder vertrouwelijke informatie geldt alle informatie die vrijwillig door cliënt(en) wordt verteld of voortvloeit bij het inwinnen van informatie door Vormvanleven. Geheimhouding vervalt enkel op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. In dat geval is Vormvanleven verplicht vertrouwelijke informatie te verstrekken aan derden.

5.2
De cliënt voorziet Vormvanleven voor de aan te nemen opdracht van gegevens waarvan Vormvanleven aangeeft deze noodzakelijk te vinden of waarvoor begrip gevraagd wordt van de cliënt om aan te nemen dat deze informatie noodzakelijk is voor het zorgvuldig en juist te kunnen uitvoeren van de/een opdracht.

Artikel 6 Klachten en geschillen

6.1
Indien cliënt een klacht heeft over een geleverde dienst/ behandeling door Vormvanleven dient cliënt dit te melden binnen 5 werkdagen na behandeling/ geleverde dienst. Dit kan telefonisch gemeld worden op het telefoonnummer van Vormvanleven of via het e-mail adres van Vormvanleven.

6.2
In geval van een door cliënt gemelde klacht zal Vormvanleven persoonlijk contact opnemen om klacht door te spreken met cliënt. Indien gegrond zal er door partijen gezocht en gestreefd worden naar een passende en tot beider tevredenheid zijnde oplossing.

6.3
Pas indien een geschil niet in onderling overleg en na uiterste inspanning(en) beiderzijds opgelost kan worden kan een bemiddelende rol worden gespeeld door het Klachtenportaal Zorg via NIBIG info@nibig.nl. De statuten en het huishoudelijk reglement van het Klachtenportaal Zorg en de hieruit voortvloeiende gedrag en tuchtregels vormen de basis voor de klachtenprocedure. Mochten de partijen er dan nog niet uitkomen dan en alleen dan zal er een beroep worden gedaan op de wetgever.

Artikel 7 Recht

7.1
Op elke overeenkomst tussen partijen – Vormvanleven en cliënt(en) – is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst steeds bepalend.

Artikel 8 Slotbepaling

8.1
In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Vormvanleven.